Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä Lämpöpumppupojat Vassbölentie 512, 10120 TÄHTELÄ 045-3000 095, tomi.nikama@gmail.com Rekisteriasioissa yhteyshenkilö Tomi Nikama 045-3000 095, tomi.nikama@gmail.com Rekisterin nimi Lämpöpumppupojat asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toimintaajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Lämpöpumppupojat käyttötarkoitusten kanssa. Rekisteröidyt henkilöryhmät Henkilöllä on tai on ollut rekisteripitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde, tai henkilö kuuluu rekisteripitäjän sidosryhmiin. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten:  Etu- ja sukunimi  Sähköpostiosoite  Puhelinnumero  Yrityksen laskutustiedot ja maksuehtotieto  Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta  Mahdolliset suoramarkkinointikiellot  Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle eikä ulkopuolisille tahoille. Rekisterin suojauksen periaatteita Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen oikaisu ja poistaminen Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita. Tietojen tarkastus, päivityspyyntö ja henkilötietojen poistopyyntö tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. Laadittu 25.6.2018